Perfect fifth above A
E
Perfect fifth above A#
E#
Perfect fifth above B
F#
Perfect fifth above C
G
Perfect fifth above C#
G#
Perfect fifth above D
A
Perfect fifth above D#
A#
Perfect fifth above E
B
Perfect fifth above F
C
Perfect fifth above F#
C#
Perfect fifth above G
D
Perfect fifth above G#
D#
Perfect fifth below Eb
Ab
Perfect fifth below D
G
Perfect fifth below Db
Gb
Perfect fifth below C
F
Perfect fifth below B
E
Perfect fifth below Bb
Eb
Perfect fifth below A
D
Perfect fifth below Ab
Db
Perfect fifth below G
C
Perfect fifth below Gb
Cb
Perfect fifth below F
Bb
Perfect fifth below E
A