Come on, my love, hu il oro,
Keep your promise to me, o hi ibh o;
Take greetings from me, hu il oro,
Over to Harris, boch orainn o.
Coisich a ruin, hu il oro,
Cum do ghealdadh rium, o hi ibh o;
Beir soraidh bhuam, hu il oro,
Dha na Hearadh, boch orainn o.
Take greetings from me, hu il oro,
Over to Harris, o hi ibh o;
To John Campbell, hu il oro,
My brown haired sweetheart, boch orainn o.
Beir soraidh bhuam, hu il oro,
Dha na Hearadh, o hi ibh o;
Gu Seon Caimbeul, hu il oro,
Donn mo leannan, boch orainn o.
To John Campbell, hu il oro,
My brown haired sweetheart, o hi ibh o;
Friend of goose, hu il oro,
Seal and swan, boch orainn o.
Gu Seon Caimbeul, hu il oro,
Donn mo leannan, o hi ibh o;
Caraid geoidh, hu il oro,
Roin is eala, boch orainn o.
Friend of goose, hu il oro,
Seal and swan, o hi ibh o;
Of leaping trout, hu il oro,
Of bellowing deer, boch orainn o.
Caraid geoidh, hu il oro,
Roin is eala, o hi ibh o;
Bhric a ni leum, hu il oro,
‘N fheidh ri langan, boch orainn o.
Wet is the night, hu il oro,
Tonight, and cold, o hi ibh o;
If the MacNeills, hu il oro,
Have to put to sea;
‘S fliuch an oidhche, hu il oro,
Nochd’s gur fuar i, o hi ibh o;
Ma thug Clann Nill, hu il oro,
Druim a’ chuain orr’, boch orainn o.
If the MacNeills, hu il oro,
Have put to sea, o hi ibh o;
Men of high sails, hu il oro,
And swift of ships, boch orainn o.
Ma thug Clann Nill, hu il oro,
Druim a’ chuain orr’, o hi ibh o;
Luchd nan seol ard, hu il oro,
‘S nan long luatha, boch orainn o.
Men of high sails, hu il oro,
And swift ships, o hi ibh o;
And of banners, hu il oro,
Blue and green, boch orainn o.
Luchd nan seol ard, hu il oro,
‘S nan long luatha, o hi ibh o;
‘S nam brataichean, hu il oro,
Gorm is uaine, boch orainn o.
And of banners, hu il oro,
Blue and green, o hi ibh o;
No left hander, hu il oro,
Could take her rudder from you, boch orainn o.
‘S nam brataichean, hu il oro,
Gorm is uaine, o hi ibh o;
Cha b’fhear cearraig, hu il oro,
Bheireadh bhuat i, boch orainn o.