Spell an Augmented 2nd above C
D#
Spell an Augmented 2nd above D
E#
Spell an Augmented 2nd above E
Fx
Spell an Augmented 2nd above D
Dx
Spell an Augmented 2nd above Eb
F#
Spell an Augmented 2nd above F
G#
Spell an Augmented 2nd above G
A#
Spell an Augmented 2nd above Ab
B
Spell an Augmented 2nd above Bb
C#
Spell an Augmented 3rd above C
E#
Spell an Augmented 3rd above D
Fx
Spell an Augmented 3rd above E
Gx
Spell an Augmented 3rd above E
Gx
Spell an Augmented 3rd above F
A#
Spell an Augmented 3rd above G
B#
Spell an Augmented 3rd above A
Cx
Spell an Augmented 3rd above B
Dx
Spell an Augmented 4th above C
F#
Spell an Augmented 4th above D
G#
Spell an Augmented 4th above E
A#
Spell an Augmented 4th above F
B
Spell an Augmented 4th above G
C#
Spell an Augmented 4th above A
D#
Spell an Augmented 4th above B
E#
Spell an Augmented 5th above C
G#
Spell an Augmented 5th above D
A#
Spell an Augmented 5th above E
B#
Spell an Augmented 5th above F
C#
Spell an Augmented 5th above G
D#
Spell an Augmented 5th above A
E#
Spell an Augmented 5th above B
Fx
Spell an Augmented 6th above C
A#
Spell an Augmented 6th above D
B#
Spell an Augmented 6th above E
Cx
Spell an Augmented 6th above F
D#
Spell an Augmented 6th above G
E#
Spell an Augmented 6th above A
Fx
Spell an Augmented 6th above B
Gx